کفسابی

کفسابی

کف سابی اسدی: کفسابی به مجموعه کارها و اقداماتی گفته می شود که برای نوسازی و جلا بخشیدن به کف ساختمان انجام می شود ، گفته می شود . کفسابی با استفاده از دستگاه های مخصوص به انجام می شود و بستگی به نوع کف ساختمان و ظرافت کار مواد خاصی برای جلا بخشیدن استفاده [...]
ادامه مطلب